Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of
uit de context anders blijkt:


a. Beunder Reclame: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beunder Reclame gevestigd aan De Factorij 28 B te Zwaag, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 36036917;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Beunder Reclame producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie
Beunder Reclame een overeenkomst aangaat of met wie Beunder Reclame in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een
overeenkomst;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Beunder Reclame en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. product: de zaak en/of dienst die het onderwerp is van de overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beunder Reclame en de klant waarop Beunder
Reclame deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of
elektronisch (e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beunder Reclame, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn
overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Beunder Reclame en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Beunder Reclame is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen
worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Beunder Reclame opgegeven maten,
eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Beunder Reclame haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door
Beunder Reclame gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Beunder Reclame daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Beunder Reclame niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Beunder Reclame heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding of offerte van Beunder Reclame schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard,
dan wel op het moment dat Beunder Reclame feitelijk begint met de uitvoering.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Beunder Reclame is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen
worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Beunder Reclame opgegeven maten,
eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Beunder Reclame haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door
Beunder Reclame gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Beunder Reclame daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Beunder Reclame niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Beunder Reclame heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van Beunder Reclame voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Beunder Reclame bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant
kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Beunder Reclame heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder
kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404
Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Beunder Reclame zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.4 Beunder Reclame is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Beunder Reclame verlangde
gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Beunder Reclame gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de
klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Beunder Reclame de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft
goedgekeurd.
5.6 De klant vrijwaart Beunder Reclame voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
5.7 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en
portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
klant.
5.8 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan
Beunder Reclame ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Beunder Reclame voorgeschreven specificaties. Beunder Reclame is
nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant
bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Beunder Reclame.
5.9 De klant is gehouden Beunder Reclame onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Beunder Reclame zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Beunder Reclame de klant
hierover van tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Beunder Reclame geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het
gevolg is van omstandigheden die aan Beunder Reclame kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Oplevering en leveringstermijn

7.1 De door Beunder Reclame opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan
Beunder Reclame slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.3 In het geval dat een door Beunder Reclame met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een
gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis,
zoals verder omschrijven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij
tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 8 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan Beunder Reclame gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door haar in het kader van de opdracht
gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden, en zal Beunder Reclame aan de klant 15% van het totale
offertebedrag als annuleringskosten in rekening kunnen brengen.

Artikel 9 Honorering en prijs

9.1 De honorering zal geschieden overeenkomstig het geldende tarief van Beunder Reclame, vermeerderd met kosten gemaakt door derden.
9.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Beunder Reclame minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de klant. Laatstgenoemde is
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
9.3 Alle door Beunder Reclame opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Beunder Reclame aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien bij Beunder Reclame gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft Beunder Reclame het recht, alvorens zij
een aanvang maakt met het uitvoeren van de overeenkomst, van de klant te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van) het offertebedrag
plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.
10.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan
wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
Beunder Reclame de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente
tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Beunder Reclame op de klant
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en retentie

11.1 Alle door Beunder Reclame geleverde producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Beunder Reclame totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de gesloten over
eenkomsten is nagekomen.
11.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
is de klant verplicht Beunder Reclame zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 Beunder Reclame kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens,
documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Beunder Reclame
verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop
deze aan de klant worden afgeleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het
gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat
geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Beunder Reclame voor de
aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of
verveelvoudiging voortvloeiende.
13.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie
tussen de klant en Beunder Reclame eindigt, voor zover zij aan Beunder Reclame toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de klant
worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van
intellectuele eigendom – de klant aan Beunder Reclame verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van
derden in het geding zijn, zal Beunder Reclame, op verzoek van de klant, overleg plegen met deze derden of volledige overdracht gewenst c.q
mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
13.3 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het
tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

13.4 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke
of elektronische toestemming van Beunder Reclame.
13.4 Beunder Reclame is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
13.6 Beunder Reclame behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Klachten en verjaring

14.1 Klachten behoren binnen 10 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij Beunder Reclame te
zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken
dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan Beunder Reclame, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het
geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.
14.2 Indien een klacht gegrond is, zal Beunder Reclame de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beunder Reclame slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
14.4 Alle aanspraken jegens Beunder Reclame die niet binnen een jaar hun ontstaan schriftelijk bij Beunder Reclame zijn ingediend, vervallen door
verjaring.

 

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

15.1 Beunder Reclame is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig na
komt.
15.2 Beunder Reclame is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Beunder Reclame ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen heeft dat de klant
de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstekt of onvoldoende is.
15.3 Voorts is Beunder Reclame bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.
15.4 Beunder Reclame behoudt steeds het recht op vergoeding van schade die zij heeft geleden doordat geen wederzijds nakomen heeft
plaatsgevonden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van
afdoende back-ups. Beunder Reclame is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij
(uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
16.2 Beunder Reclame is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en/of software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop
gericht is schade aan te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. Beunder Reclame is verplicht alles te doen wat binnen haar macht ligt
om deze schade te voorkomen dan wel te beperken.
16.3 Beunder Reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beunder Reclame is uit gegaan van door de klant verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beunder Reclame kenbaar behoorde te zijn.
16.4 In geen geval is Beunder Reclame aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor
een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
16.5 Beunder Reclame is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de
klant ingeschakelde derden.
16.6 De aansprakelijkheid van Beunder Reclame wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien
de klant Beunder Reclame onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Beunder Reclame ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beunder Reclame in staat is adequaat te reageren en de
nodige werkzaamheden te verrichten. De klant dient Beunder Reclame de gelegenheid te geven en de nodige apparatuur beschikbaar te
stellen om deze werkzaamheden te verrichten.
16.7 Indien Beunder Reclame aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van Beunder Reclame in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
16.8 Beunder Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
16.9 Beunder Reclame is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door
Beunder Reclame of door personen in haar dienst bij het uitvoeren van de overeenkomst begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen
onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden
hadden kunnen worden; één en ander behoudens de in de voorgaande leden van dit artikel omschreven beperkingen.

 

Artikel 17 Vrijwaringen

Indien Beunder Reclame aan de klant informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beunder Reclame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beunder
Reclame niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
18.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
18.4 Voor zover Beunder Reclame ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beunder
Reclame gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Beunder Reclame gehouden is vertrouwelijke informatie aan door
de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Beunder Reclame zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Beunder Reclame niet gehouden tot schade
vergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

 

Artikel 20 Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

 

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Beunder Reclame heeft het recht geleverde producten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.
21.2 Beunder Reclame behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande
overeenkomsten van toepassing te verklaren. Beunder Reclame zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking in werking.
21.3 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele
financiële verplichtingen van de klant.
21.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
21.5 Op elke overeenkomst tussen Beunder Reclame en de klant is Nederlands recht van toepassing